ผู้ทรงคุณวุฒินิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองปานวิทยา

โพสต์2 ก.ค. 2559 23:40โดยสพม. เขต 35
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 (13.00-16.00 น.) คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศฯ ออกนิเทศโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง คณะนิเทศประกอบด้วย 1) นายพิมมน์ ปิติลุ อดีต ผอ.โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง 2) นายพงษ์เดช กาวงศ์ อดีต ผอ.โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 3) นายพงศ์พันธ์ จีราพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จงลำปาง 4) สมพร ถ้ำทอง 4) นายอดุลย์ อุฬารโชค อดีตครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
Comments