การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ก.ค. 2559 02:35โดยสรวง ศรีแก้วทุม   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2559 02:36 ]
จากการนิเทศ ติดตามการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ สอบถามคณะครู พบว่าทางโรงเรียนมีการดำเนินการให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีประเด็นที่ต้องให้ทางโรงเรียนดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ปรากฏร่องรอยหรือที่มาของผลการการประเมินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ
Ċ
สรวง ศรีแก้วทุม,
3 ก.ค. 2559 02:35
Comments