หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ

การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ก.ค. 2559 02:35โดยสรวง ศรีแก้วทุม   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2559 02:36 ]

จากการนิเทศ ติดตามการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ สอบถามคณะครู พบว่าทางโรงเรียนมีการดำเนินการให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีประเด็นที่ต้องให้ทางโรงเรียนดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ปรากฏร่องรอยหรือที่มาของผลการการประเมินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

แจ้งการประะชุมเตรียมงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

โพสต์2 ก.ค. 2559 23:00โดยสพม. เขต 35

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ทางเขตพื้นที่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ิ 66 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อการดำเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณะครูตามคำสั่งที่แนบ ประชุมกันในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมประดู่ทอง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

1-2 of 2